Levering & Hypotheek

IETS OVER ONZE TARIEVEN EN ONZE SERVICE


Van IJsseloevers Notarissen mag u verwachten dat u een goed juridisch product geleverd krijgt en dat het door u aan ons toevertrouwde dossier secuur en voortvarend wordt behandeld.
Deze vereisten staan bij IJsseloevers Notarissen dan ook hoog in het vaandel.

Verder komen wij ook zoveel mogelijk aan de wensen van de klant tegemoet.

De klant is immers koning!

Vroeger gold dat alle notarissen voor het opmaken van een akte van levering en een hypotheekakte dezelfde tarieven berekenden. De klant had weinig te kiezen.

Nu zijn de notarissen vrij om hun eigen tarieven vast te stellen.
Daarom willen IJsseloevers Notarissen u als mondige klant meer mogelijkheden bieden om te kiezen uit de wijzen van onze dienstverlening.

Bij de overdracht van een woning dient er een akte van levering te worden opgemaakt en veelal ook een hypotheekakte om de koop te financieren. IJsseloevers Notarissen heeft speciale tarieven voor dergelijke transacties ontwikkeld, zodat u kunt kiezen welke dienstverlening het meest bij u past.

-----
BASISTARIEVEN VOOR PARTICULIEREN
(voor opdrachten ontvangen vanaf 15 april 2016 en tot nadere aankondiging)


Onroerende zaken transactiesAkte van levering en Hypotheekakte samen            € 605,00 *
(inclusief BTW)
LOW BUDGET-TARIEF


Akte van levering en Hypotheekakte samen            € 847,00 *
(inclusief BTW)
FULL SERVICE-TARIEF


Akte van levering  (zonder hypotheekakte)               € 484,00  *        
(inclusief BTW)


Hypotheekakte        (zonder leveringsakte)               € 332,75  *
(inclusief BTW)

* De genoemde tarieven worden bij inschrijvingen met  KIK-akten verhoogd met recherchekos-ten per perceel en de gebruikelijke wettelijk vastgestelde kadastrale tarieven; reken bij een leve-ringsakte samen met een hypotheekakte op circa € 227,00 incl. 21% BTW, bij een losse leve-ringsakte op circa € 125,00 incl. 21% BTW, en bij een losse hypotheekakte op circa € 125,00  incl. 21% BTW.
Indien een KIK-akte niet mogelijk is dan  worden genoemde tarieven verhoogd met recherche-kosten per perceel en de gebruikelijke wettelijk vastgestelde kadastrale tarieven; reken bij een leveringsakte samen met een hypotheekakte op circa € 325,00 incl. 21% BTW, bij een losse le-veringsakte op circa €  175,00,00 incl. 21% BTW, en bij een losse hypotheekakte op circa € 175,00  incl. 21% BTW.
PROJECTMATIGE OVERDRACHTEN
In geval van projectmatige overdrachten gelden per project andere tarieven


Versie 02-01-2017AS

Low-budget tarief (particulieren)

Ons low-budget tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is  € 500,00 excl. 21% BTW (is € 605,00 incl. 21% BTW.).
Let op:  te vermeerderen met de bijkomende kosten voor kadaster en recherche (zie rekenvoorbeelden).

Wat wordt er door IJsseloevers Notarissen voor u gedaan als u kiest voor een low budget transactie?
Op basis van de door de makelaar opgestelde koopakte en de door uw bank aangeleverde hypotheekstukken worden door ons kantoor de ontwerp akte van levering en de ontwerp hypotheekakte opgesteld.
Na de passering van de akten (de officiële ondertekening van de akten door de cliënten en de notaris) worden de stukken door ons kantoor ingeschreven bij het kadaster, zodat de eigendom overgaat en het hypotheekrecht wordt gevestigd. Alles conform de wettelijke- en beroepsregels. Kijk voor een uitgebreide opsomming van de basiswerkzaamheden naar het hoofdstuk "De notaris en de te verrichten werkzaamheden".

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren.

Eventueel bijkomende kosten in de volgende gevallen:
 • Indien het maximum aantal werkuren - door omstandigheden die niet aan ons kantoor verwijtbaar zijn -  wordt overschreden, zal dit aan u in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief dat voor de betreffende medewerker(st)er gebruikelijk is, dit uurtarief bedraagt ten minste € 85,00 (excl. 21% BTW). Bij overschrijding van maximum aantal uren zult u tijdig op de hoogte worden gesteld;
 • niet tijdig aanleveren van hypotheekbescheiden door de bankinstelling (uiterlijk 6 werkdagen voor de geplande passeerdatum)  € 100,00 (excl. 21% BTW);
 • indien door u opdracht is verstrekt om contact op te nemen om hypotheekbescheiden op te vragen bij banken of andere instellingen (maximaal 3x contact)
       € 75,00 (excl. 21% BTW);
 • bij uitstel van een passering, welk uitstel aan u valt te verwijten,  € 100,00 (excl. 21% BTW);
 • extra besprekingen bij bijvoorbeeld meningsverschillen tussen partijen (verhoogd met uurtarief dat voor de betreffende medewerker(st)er gebruikelijk is, dit uurtarief bedraagt ten minste € 85,00 (excl. 21% BTW);
 • indien uw transactie geen doorgang vindt, zal, afhankelijk van de inmiddels in het dossier verrichtte werkzaamheden, een bedrag van ten minste € 200,00 (excl. 21% BTW) en maximaal € 400,00 (excl. 21% BTW) en exclusief verschotten aan u in rekening worden gebracht.

Indien er extra werkzaamheden in het dossier dienen te worden verricht welke niet onder de gebruikelijke werkzaamheden binnen het low budget tarief vallen en u daartoe na overleg opdracht geeft, zullen deze nog aan u in rekening worden gebracht.

Werkzaamheden die niet onder het gebruikelijke low budget tarief vallen:
 • Het laten opstellen van een koopovereenkomst:      €  150,00 (excl.21% BTW).
 • Het door IJsseloevers Notarissen laten verzorgen van een voorlopige kadastrale uitmeting: € 85,00 (excl. 21% BTW).
 • Inschrijven van uw koopovereenkomst in het kadaster, exclusief kadasterkosten: € 70,00 (excl. 21% BTW).
 • Het laten opmaken van een (onderhandse) volmacht: €  30,00 (excl. 21% BTW).
 • Het laten opmaken van een notariële volmacht (uitsluitend bij hypotheekvestiging): € 150,00 (excl. 21% BTW)
 • Het laten opmaken van een (notariële) akte van een geldlening: € 150,00 (excl. 21% BTW).
 • Het door IJsseloevers Notarissen laten opvragen van kredieten of overbruggingsleningen, per krediet of overbruggingslening: € 50,00 (excl. 21% BTW).
 • Het door IJsseloevers Notarissen laten opvragen van toestemming i.v.m. vestiging tweede hypothecaire inschrijving: € 50,00 (excl. 21% BTW)
 • Indien er in de hypotheekakte extra onderpanden moeten worden opgenomen (per perceel): € 100,00 (excl. 21% BTW); te vermeerderen met extra recherche kosten bij meerdere onderpanden (per object):  € 30,00 (excl. 21% BTW)

Voorwaarden
 • u dient schriftelijk aan te geven dat u kiest voor ons low-budget tarief;
 • indien de hypotheekbescheiden 8 dagen voor passering niet door ons zijn ontvangen zullen wij u informeren, maar geen verdere actie naar de desbetreffende bank ondernemen, tenzij u alsnog aan ons kantoor opdracht geeft  dit voor u te regelen;
 • bij de passering zal summier worden ingegaan op erfrechtelijke zaken; voor een gesprek inzake testamenten, samenlevingsovereenkomsten of huwelijksvoorwaarden dient een aparte afspraak te worden gemaakt.

Kosten welke ten laste van verkoper (kunnen) komen
De kosten voor het opstellen van de akte van levering komen op grond van de koopovereenkomst in de regel voor rekening van de koper. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen welke niet aan koper maar aan u als verkoper moeten worden toegerekend, hieronder volgen een aantal voorbeelden:

 • niet tijdig aanleveren van aflosnota's door de bank (uiterlijk 6 werkdagen voor de geplande passeerdatum);
 • algehele- of gedeeltelijke doorhaling hypothecaire inschrijving: €  135,00 (excl. 21% BTW) (exclusief kadasterkosten);
 • de overdracht van een woning uit een onverdeelde boedel, waarbij verervingen moeten worden uitgezocht: (uurtarief);
 • transacties waarbij minderjarigen, onderbewind- of onder curatele gestelden zijn betrokken; (uurtarief);
 • leveringen uit faillissement: (uurtarief);
 • indien u aangeeft de transactie bij volmacht te willen afwikkelen zal per op te maken (onderhandse) volmacht: €  30,00 (excl. 21% BTW) in rekening worden gebracht;
 • bij uitstel van een passering, welk uitstel aan verkoper valt te verwijten: € 100,00 (excl. 21% BTW);

Rekenvoorbeeld Low Budget Tarief // levering/hypotheek samen

Kosten akte van levering                                                            €          250,00
Opslag kadastraal tarief (per over te dragen kadastraal
nummer)                                                                                     €            30,00
21% BTW over € 280,00                                                            €            58,80
Kadastraal tarief levering                                                            €           77,00*
Overdrachtsbelasting berekend over 2% over de koopsom                pro memorie
samen                                                                                         €          415,80
Kosten hypotheekakte                                                               €          250,00
Opslag kadastraal tarief (per te  verhypothekeren kadastraal
nummer)                                                                                    €            30,00
21% BTW over € 280,00                                                           €            58,80
Kadastraal tarief hypotheek                                                       €          77,00*
samen                                                                                       €          415,80
Totaal                                                                                       €     831,60

*Deze kadasterkosten zijn uitsluitend van toepassing indien er een KIK-akte (een bepaald type kadaster-akte) kan worden ingeschreven. Blijkt een KIK-akte niet mogelijk dan bedragen de kadasterkosten € 126,00.

---
Versie 02-01-2017AS
Full-service tarief (particulieren)

Ons full-service tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is  € 700,00 excl. 21% BTW (is € 847,00 incl. 21% BTW.).
Let op:  te vermeerderen met de bijkomende kosten voor kadaster en recherche (zie rekenvoorbeelden).

Wat wordt er door IJsseloevers Notarissen voor u gedaan als u kiest voor een full service transactie?
Op basis van de door de makelaar opgestelde koopakte en de door uw bank aangeleverde hypotheekstukken worden door ons kantoor de ontwerp akte van levering en de ontwerp hypotheekakte opgesteld.
Na de passering van de akten (de officiële ondertekening van de akten door de
cliënten en de notaris) worden de stukken door ons kantoor ingeschreven bij het kadaster, zodat de eigendom overgaat en het hypotheekrecht wordt gevestigd. Alles conform de wettelijke- en beroepsregels. Kijk voor een uitgebreide opsomming van de basiswerkzaamheden naar het hoofdstuk "De notaris en de te verrichten werkzaamheden".

Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren.

Eventueel bijkomende kosten in de volgende gevallen:
 • Indien het maximum aantal werkuren - door omstandigheden die niet aan ons kantoor verwijtbaar zijn -  wordt overschreden kan dit aan u in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief dat voor de betreffende medewerker(st)er gebruikelijk is, dit uurtarief bedraagt ten minste € 85,00 (excl. 21% BTW). Bij overschrijding van maximum aantal uren zult u tijdig op de hoogte worden gesteld;
 • indien uw transactie geen doorgang vindt, zal, afhankelijk van de inmiddels in het dossier verrichtte werkzaamheden, een bedrag van ten minste € 200,00 (excl. 21% BTW) en maximaal € 400,00 (excl. 21% BTW) en exclusief verschotten aan u in rekening worden gebracht.

Indien er extra werkzaamheden in het dossier dienen te worden verricht welke niet onder de gebruikelijke werkzaamheden binnen het full service tarief vallen en u daartoe na overleg opdracht geeft, zullen deze nog aan u in rekening worden gebracht.

Werkzaamheden die niet onder het gebruikelijke full service tarief vallen:
 • Het laten opstellen van een koopovereenkomst: €  150,00 (excl.21% BTW).
 • Het door IJsseloevers Notarissen laten verzorgen van een voorlopige kadastrale uitmeting: € 85,00 (excl. 21% BTW).
 • Inschrijven van uw koopovereenkomst in het kadaster, exclusief kadasterkosten: € 70,00 (excl. 21% BTW).
 • Het laten opmaken van een (onderhandse) volmacht: €  30,00 (excl. 21% BTW).
 • Het laten opmaken van een notariële volmacht (uitsluitend bij hypotheekvestiging): € 150,00 (excl. 21% BTW).
 • Het laten opmaken van een (notariële) akte van een geldlening: € 150,00 (excl. 21% BTW).
 • Het door IJsseloevers Notarissen laten opvragen van kredieten of overbruggingsleningen, per krediet of overbruggingslening: € 50,00 (excl. 21% BTW).
 • Het door IJsseloevers Notarissen laten opvragen van toestemming i.v.m. vestiging tweede hypothecaire inschrijving: € 50,00 (excl. 21% BTW).
 • Indien er in de hypotheekakte extra onderpanden moeten worden opgenomen (per perceel):  € 100,00 (excl. 21% BTW); te vermeerderen met extra recherche kosten bij meerdere onderpanden (per object):  € 30,00 (excl. 21% BTW).

Voorwaarden:
 • U zult als cliënt met enige regelmaat op de hoogte worden gehouden van de status van het dossier.
 • Onze medewerkers zullen met de desbetreffende instellingen contact opnemen om alle stukken tijdig te verzamelen om uw transactie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • Bij de ondertekening van de akten zal met koper uitgebreid worden ingegaan op erfrechtelijke zaken, uw eventuele vragen met betrekking tot testamenten, samenlevingsovereenkomsten of huwelijksvoorwaarden.
 • Een koper kan een in het verleden opgemaakt testament gratis op actualiteit laten controleren. Indien de bepalingen van het testament verouderd zijn zal de notaris u hierover vrijblijvend en kosteloos informeren.

Kosten welke ten laste van verkoper (kunnen) komen
De kosten voor het opstellen van de akte van levering komen op grond van de koopovereenkomst in de regel voor rekening van de koper. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen welke niet aan koper maar aan u als verkoper moeten worden toegerekend, hieronder volgen een aantal voorbeelden:
 • niet tijdig aanleveren van aflosnota's door de bank (uiterlijk 6 werkdagen voor de geplande passeerdatum);
 • algehele- of gedeeltelijke doorhaling hypothecaire inschrijving: €  135,00 (excl. 21% BTW) (exclusief kadasterkosten);
 • de overdracht van een woning uit een onverdeelde boedel, waarbij verervingen moeten worden uitgezocht: (uurtarief);
 • transacties waarbij minderjarigen, onderbewind- of onder curatele gestelden zijn betrokken; (uurtarief);
 • leveringen uit faillissement: (uurtarief);
 • indien u aangeeft de transactie bij volmacht te willen afwikkelen zal per op te maken onderhandse volmacht: €  30,00 (excl. 21% BTW) in rekening worden gebracht;
 • bij uitstel van een passering, welk uitstel aan u valt te verwijten: € 100,00 (excl. 21% BTW).

Rekenvoorbeeld Full-service tarief// levering/hypotheek samen

Kosten akte van levering                                              €          350,00
Opslag kadastraal tarief (per over te dragen kadastraal
nummer)                                                                       €            30,00
21% BTW over € 380,00                                              €            79,80
Kadastraal tarief levering                                              €          77,00*
Overdrachtsbelasting berekend over 2% over de koopsom         memorie
samen                                                                         €                 536,80
Kosten hypotheekakte                                                 €                 350,00
Opslag kadastraal tarief (per te  verhypothekeren
kadastraal nummer)                                                    €                   30,00
21% BTW over € 380,00                                            €                   79,80
Kadastraal tarief hypotheek                                         €                 77,00*
samen                                                                         €                 536,80
Totaal                                                                       €             1.073,60

*Deze kadasterkosten zijn uitsluitend van toepassing indien er een KIK-akte (een bepaald type kadaster-akte) kan worden ingeschreven. Blijkt een KIK-akte niet mogelijk dan bedragen de kadasterkosten € 126,00.
Versie 02-01-2017AS
Rekenvoorbeelden:


Losse Levering (geen low-budget of full service tarief mogelijk)

Kostenopgave levering zonder hypotheek (particulieren)
Kosten akte van levering                                                           €         400,00
Opslag kadastraal tarief  (per over te dragen kadastraal
nummer)                                                                                   €          38,50
21% BTW over € 438,50                                                            €          92,08
Kadastraal tarief levering                                                            €        77,00*
Overdrachtsbelasting berekend naar 2 % over de koopsom bij de koop van een woning; 
of naar 6% over de koopsom bij koop van een object niet
bestemd voor bewoning                                                             pro memorie
Totaal                                                                                      €     607,58

*Deze kadasterkosten zijn uitsluitend van toepassing indien er een KIK-akte (een bepaald type kadaster-akte) kan worden ingeschreven. Blijkt een KIK-akte niet mogelijk dan bedragen de kadasterkosten € 126,00.
-----
Losse Hypotheek zonder doorhaling van de bestaande hypotheek

Kosten hypotheekakte                                            €          275,00
Opslag kadastraal tarief (per kadastraal nummer)      €            38,50
21% BTW over € 313,50                                       €            65,84
Kadastraal tarief                                                    €          77,00*
Totaal                                                        €     456,34
                                              
*Deze kadasterkosten zijn uitsluitend van toepassing indien er een KIK-akte (een bepaald type kadaster-akte) kan worden ingeschreven. Blijkt een KIK-akte niet mogelijk dan bedragen de kadasterkosten € 126,00.

-------
Losse Hypotheek met doorhaling van één hypothecaire inschrijving (oversluiting)

Kosten hypotheekakte                                           €          275,00
Kosten roiementsakte                                            €          135,00
Opslag kadastraal tarief (per kadastraal nummer)     €            38,50
21% BTW over € 448,50                                        €            94,19
samen                                                                    €          542,69
Kadastraal tarief                                                     €          77,00*
Kadastraal tarief royementsakte                                €             7,50
Totaal                                                        €      627,19
                                              
*Deze kadasterkosten zijn uitsluitend van toepassing indien er een KIK-akte (een bepaald type kadaster-akte) kan worden ingeschreven. Blijkt een KIK-akte niet mogelijk dan bedragen de kadasterkosten € 126,00.

Meerwerk, bijvoorbeeld aflosaanvragen voor kredieten e.d., toestemmingsverklaringen eerste hypotheekhouder bij vestiging 2e hypotheek worden extra in rekening gebracht, evenals de kosten van telefonische overboeking(en).
kadaster(metings)tarieven ingeval van overdrachten van een gedeelte van een kadastraal perceel

Het Kadaster rekent extra kosten indien het géén geheel - door het Kadaster uitgemeten - perceel betreft.
Naast de inschrijvingskosten ad € 168,00 bedragen de kosten van uitmeting:
- voordat de levering plaatsvindt:                                            €    480,00
- nadat de levering heeft plaatsgevonden:                                € 1.200,00
- nadat de levering heeft plaatsgevonden, maar met
  gebruikmaking van voorlopige grenzen (verificatiekosten)     €    690,00
- uitmeting (opp. perceel <100m2 en waarde
  maximaal € 5.000,00)                                                         €      90,00


Zie voor uitgebreide kadastertarieven: www.kadaster.nl


Versie 02-01-2017AS


---
DE NOTARIS EN DE TE VERRICHTEN BASISWERKZAAMHEDEN

De notaris.
Zoals in de wet is bepaald, is het verplicht bij elke overdracht van onroerende zaken en bij het vestigen van hypotheken een notaris in te schakelen.

Wat doet de notaris voor u?

Hij maakt de akte van levering.
Daarbij wordt de woning/bouwkavel aan u in eigendom geleverd en worden onder andere de zakelijke rechten en plichten vastgelegd die bij de onroerende zaak horen; dat kunnen bijvoorbeeld zijn: een erfdienstbaarheid van voetpad, een recht voor de nutsbedrijven voor het leggen en onderhouden van leidingen voor openbare voorzieningen enzovoorts.

Wat doet de notaris voor het opmaken van de akte van levering?
In geval van een akte van levering moet de notaris een uitgebreid onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen.
Tevens ziet de notaris erop toe dat zowel de verkoper als de koper voldoen aan de in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering.
Zo zal de notaris erop toezien dat de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en dat de koper de koopsom tijdig bij de notaris voldoet.

Gebruikelijke (basis)werkzaamheden die door de notaris worden uitgevoerd:
o.a. het aanmaken van het dossier en het bestuderen van de koopakte, in het bijzonder eventuele ontbindende voorwaarden:
1.    Onderzoek in de eigendomsakte om te zien hoe, en wanneer de eigendom is verworven door de verkoper.
2.    Eventueel verder onderzoek bij het kadaster als (het afschrift van) de eigendomsakte niet meer aanwezig is of niet de huidige situatie weergeeft.
3.    Controle van de identiteit van partijen (VIS en BRP (voorheen GBA), aan de hand van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).
4.    Onderzoek naar het huwelijksgoederenregime van de betrokken partijen. Was de verkoper ten tijde van de eigendomsverkrijging gehuwd en is dat nu nog zo, of heeft er misschien een ontbinding van het huwelijk plaatsgevonden, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden ?
       Moet de woning gezien het huwelijksgoederenregime van de koper op één of twee namen gesteld worden?
5.    Zo nodig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de verkoper in andere registers (faillissements-, curatele-, bewind-, gezags-, huwelijksgoederenregister of handelsregister).
6.    Het (wettelijk verplicht gesteld) controleren bij het kadaster op eventueel aanwezige tussenliggende leveringen, hypotheken (en beslagen) op de woning.
7.    Het opzeggen van hypotheken en/of beslagen (voor rekening van de verkoper);
8.    a.     Onderzoek naar eventueel uit het kadaster blijkende belemmeringen (Wet Voorkeursrecht Gemeenten, Belemmeringenwet Privaatrecht, enz).
       b.     Indien het verkochte een appartementsrecht betreft dient bij de administrateur van de vereniging van Eigenaars een verklaring te worden opgevraagd; indien deze gegevens niet bij de afgifte van de koopovereenkomst worden overgelegd aan de notaris, dan kan dit leiden tot meerwerk.
9.    Zonodig het verkrijgen van de toestemming van bijvoorbeeld de echtgenoot van de verkoper, van de gemeente in geval van erfpacht of van de Vereniging van Eigenaars in geval van een appartementsrecht met een ballotageregeling.
10.   Onderzoek of er sprake is van monumentenstatus dan wel of de woning binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt.
11.   Gebruikelijke onderzoek naar erfdienstbaarheden (behoudens een uitvoerig erfdienstbaarheden onderzoek), kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften) en opname van de geldende bepalingen in de akte van levering.
12.   Het opmaken van de akte van levering, met toezending vooraf van de ontwerptekst aan verkoper, koper en de betrokken makelaar(s).
13.   Het toezicht houden op de tijdige betaling van de overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van een bankgarantie.
14.   Het tijdig toesturen van de ontwerp nota's van afrekening aan koper en verkoper met vermelding van koopsom, verrekening van jaarlijkse lasten, een opgave van de verschuldigde overdrachtsbelasting (6% over de koopsom; bij erfpachtscanon is een hoger bedrag verschuldigd) en verdere kosten. Op verzoek van de makelaar wordt meestal ook diens courtage en/of taxatiekosten op de nota van afrekening gezet. De waarborgsom en het eindbedrag van de nota van afrekening moeten door de koper tijdig worden overgemaakt naar de derdengeldenrekening van de notaris. Wat betreft het eindbedrag moet dit tijdig gebeuren, zodat de bank de notaris de ontvangst ervan kan bevestigen vóórdat de akte van levering wordt gepasseerd. Voor een overboeking door de bank van een hypotheeksom geldt hetzelfde.
       Eindigt de nota van afrekening met een te ontvangen bedrag, dan wordt dit overgemaakt nadat het onderzoek (na de inschrijving in het kadaster, zie punten 6 en 17) bevestigd heeft dat zich geen onverwachte situaties hebben voorgedaan (bijvoorbeeld een beslaglegging). Een kopie van de nota van afrekening wordt tevens aan uw bank en makelaar toegezonden.
15.   Controle dat alle voor de transactie benodigde gelden, zoals de volledige koopsom (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de derdengeldenrekening van de notaris is gestort.
16.   Het na het geven van een toelichting ondertekenen van de akte van levering ("passeren") en de aanbieding van een afschrift aan het kadaster ter inschrijving van de eigendomswijziging.
17.   Na de inschrijving controle aan de hand van het derde kadasteronderzoek door de notaris (zie punten 6 en 14) of er geen (verdere) beslagen zijn gelegd en het vervolgens, met inachtneming van de daarvoor door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de KNB) gestelde voorschriften,  uitbetalen van de gelden.
18.   Het verstrekken aan de koper van het afschrift van de akte van levering (het eigendomsbewijs).

De notaris maakt voorts de hypotheekakte op.
In die akte verleent u het hypotheekrecht met als onderpand de door u aangekochte - of nieuw te bouwen woning. Tegenover deze zekerheid ontvangt u van de betreffende financier (hypotheekhouder) een bedrag ter leen.
Hoofdregels van het hypotheekrecht zijn:
-      het onderpand moet goed verzekerd zijn tegen (onder meer) brandschade (bij nieuwbouw gaat dat pas in nadat de woning aan u is opgeleverd. Tot dat moment valt de woning onder de zogeheten CAR-verzekering van de aannemer);
-      het onderpand mag zonder toestemming van de hypotheekhouder niet worden verhuurd;
-      het onderpand mag zonder toestemming van de hypotheekhouder niet worden verbouwd;
-           het onderpand moet goed worden onderhouden;
-      indien er achterstand ontstaat in de betaling van rente en aflossing en/of verzekeringspremie, heeft de hypotheekhouder het recht het onderpand in het openbaar te verkopen (executieveiling).

Wat doet de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte?
Ingeval van een hypotheekakte zijn naast een groot deel van de hierboven reeds genoemde werkzaamheden ook de navolgende notariële (basis)werkzaamheden gebruikelijk:
1.    Opvragen/bestuderen van de hypotheekinstructie van uw bank die aan u geld leent.
2.    Opmaken van de hypotheekakte op basis van de hypotheekinstructie van uw bank en van de gegevens die ook voor de akte van levering zijn verzameld.
3.    Het (eventueel) opzeggen van de bestaande hypotheek.
4.    Toezending van het ontwerp van de hypotheekakte aan u, uw bank en uw hypotheektussenpersoon/-adviseur.
5.    Uw bank en hypotheektussenpersoon/-adviseur krijgen tevens een ontwerp van de nota van afrekening.
6.    Het na het geven van een toelichting laten ondertekenen ("passeren") van de hypotheekakte.
7.    Het aanbieden ter inschrijving van een afschrift van de akte bij het kadaster.
8.    Toezending van een afschrift van de hypotheekakte, met de zogeheten "notarisverklaring", aan uw bank.
9.    Het aan u verstrekken van een afschrift van de hypotheekakte.

----
Versie 02-01-2017AS

Infracom